Ons telefoonnummer is:

+31(0)10-2344319

Eurofiles - Algemene voorwaarden

ALGEMENE CONTRACTSVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ADVIES-, INTERIM- EN UITVOERINGSOPDRACHTEN.

Artikel 1 - Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  • Opdrachtgever: de wederpartij van Eurofiles BV.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 - Algemeen

2.1 De werkzaamheden van Eurofiles BV zijn te onderscheiden in:

  • advies- en/of interim opdrachten;
  • uitvoeringsopdrachten;
  • beheeropdrachten.

2.2 Het in lid 1 aangegeven onderscheid komt tot uitdrukking in de door Eurofiles BV uitgebrachte offerte en overeenkomst.

2.3 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Eurofiles BV en een opdrachtgever waarop Eurofiles BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.4 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Eurofiles BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.5 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Eurofiles BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

2.7 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Eurofiles BV en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 De door Eurofiles BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Eurofiles BV is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Eurofiles BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Eurofiles BV anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Eurofiles BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever aan Eurofiles BV is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt.

3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Eurofiles BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Eurofiles BV worden verstrekt. Dit geldt eveneens voor de beschikbaarheid van de medewerkers uit de organisatie van opdrachtgever die bij de werkzaamheden van Eurofiles BV volgens overeenkomst betrokken zullen zijn.

4.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Eurofiles BV zijn verstrekt, heeft Eurofiles BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3 Eurofiles BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Eurofiles BV is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Eurofiles BV kenbaar behoorde te zijn.

4.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Eurofiles BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.5 Het staat Eurofiles BV vrij om voor specifieke onderdelen van de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Eurofiles BV blijft echter verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de opdracht.

4.6 Indien door Eurofiles BV of door Eurofiles BV ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7 Opdrachtgever vrijwaart Eurofiles BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 - Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Eurofiles BV zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Eurofiles BV de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4 Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Eurofiles BV opdrachtgever van tevoren inlichten, indien een uitbreiding of wijziging als bedoeld in lid 1 tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.

5.5 Indien Eurofiles BV op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden door opdrachtgever aan Eurofiles BV worden vergoed. Eurofiles BV is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

5.6 In afwijking van lid 3 zal Eurofiles BV geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Eurofiles BV kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 - Contractsduur; uitvoeringstermijn

6.1 De duur van de overeenkomst tussen Eurofiles BV en een opdrachtgever wordt aangegeven door middel van data en/of tijdsperioden.

6.2 Afwijkingen in de doorlooptijd van een overeenkomst worden aan opdrachtgever voorgelegd en behoeven zijn goedkeuring.

6.3 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Eurofiles BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 - Tarieven en kosten

7.1 Tenzij anders is vermeld zijn de tarieven van Eurofiles BV exclusief omzetbelasting (BTW), andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en de voor de uitvoering van de opdracht benodigde materiaalkosten, maar inclusief reis- en verblijfkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

7.2 Eurofiles BV is gerechtigd de overeengekomen tarieven en kosten door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever te wijzigen voor prestaties die zullen worden geleverd, wanneer dit een gevolg is van kostenverhogingen die buiten de invloedsfeer liggen van Eurofiles BV. Bijvoorbeeld belastingtarieven etc. In beginsel zal gedurende de contractovereenkomst niet afgeweken worden van de tarieven en kosten zoals die zijn overeengekomen.

7.3 Eurofiles BV mag het tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en zulks niet toerekenbaar is aan Eurofiles BV, dat in redelijkheid niet van Eurofiles BV mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. Eurofiles BV zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het tarief in kennis stellen. Eurofiles BV zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

7.4 In geval van toepassing van het vorige heeft opdrachtgever het recht om, in overleg met Eurofiles BV de samenstelling van het opdrachtteam zodanig te wijzigen dat de tarieven, prijzen en kosten in de praktijk gelijk blijven. Opdrachtgever dient binnen 7 dagen na schriftelijke kennisgeving door Eurofiles BV aan te geven of hij van dit recht gebruik wil maken.

Artikel 8 - Betaling

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal Eurofiles BV aan het begin van de kalendermaand, aan opdrachtgever een factuur sturen voor de werkzaamheden en gemaakte kosten van die periode.

8.2 Betaling dienen te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op de door Eurofiles BV aangegeven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

8.3 Opdrachtgever wordt geacht de factuur te hebben goedgekeurd, indien hij daartegen niet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk heeft geprotesteerd.

8.4 Na de in lid 2 bedoelde vervaldag is opdrachtgever de wettelijke rente over het te betalen bedrag verschuldigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.5 Na de in lid 2 bedoelde vervaldag komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

8.6 Betaling dient ineens te geschieden, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen, waarbij iedere vervallen termijn wordt geacht een afzonderlijke betaling te vormen.

8.7 Betaling moet plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

8.8 Eurofiles BV behoudt zich het recht voor een voorschotbetaling, volledige vooruitbetaling of contante betaling van opdrachtgever te verlangen.

8.9 Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder lopen dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

8.10 Eurofiles BV heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Eurofiles BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
Eurofiles BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8.11 Indien opdrachtgever de betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt, heeft Eurofiles BV het recht de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden.

8.12 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Eurofiles BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.13 Indien een opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, dit ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 9 - Incassokosten

9.1 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

9.2 Indien Eurofiles BV hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

9.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door Eurofiles BV geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Eurofiles BV totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Eurofiles BV gesloten overeenkomsten is nagekomen.

10.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Eurofiles BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.4 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

10.5 Voor het geval dat Eurofiles BV haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Eurofiles BV of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Eurofiles BV zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom en auteursrechten

11.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Eurofiles BV zich de rechten en bevoegdheden voor die Eurofiles BV toekomen op grond van de Auteurswet.

11.2 Alle door Eurofiles BV verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Eurofiles BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

11.3 Opdrachtgever heeft schriftelijke toestemming van Eurofiles BV nodig voor een ander gebruik dan in het kader van de opdracht is overeengekomen.

11.4 Eurofiles BV behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 - Onderzoek, reclames

12.1 Op de laatste dag van een door Eurofiles BV uit te voeren project, of althans binnen twee weken na beëindiging van een project, zullen opdrachtgever en Eurofiles BV gezamenlijk de uitvoering van het project beoordelen, waarbij eventuele geconstateerde tekortkomingen zullen worden hersteld binnen een redelijke termijn.

12.2 Ingeval door Eurofiles BV de verplichtingen welke voor haar uit de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn voortvloeien niet nakomt of na kan komen, zal opdrachtgever Eurofiles BV in de gelegenheid stellen om alsnog, alle omstandigheden in aanmerking genomen, binnen een redelijke termijn naar behoren te presteren.

12.3 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Eurofiles BV. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Eurofiles BV in staat is adequaat te reageren.

12.4 Indien een klacht gegrond is, zal Eurofiles BV de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

12.5 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Eurofiles BV slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 13 - Opzegging

13.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

13.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Eurofiles BV recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Eurofiles BV zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

13.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Eurofiles BV, zal Eurofiles BV in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

13.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Eurofiles BV extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 14 - Opschorting en ontbinding

14.1 Eurofiles BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst Eurofiles BV ter kennis gekomen omstandigheden, goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.2 Voorts is Eurofiles BV bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Eurofiles BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Eurofiles BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

14.4 Eurofiles BV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 - Teruggave ter beschikking gestelde zaken

15.1 Indien Eurofiles BV aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

15.2 Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Eurofiles BV het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

16.1 Indien Eurofiles BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

16.2 Eurofiles BV verplicht zich bij de uitvoering van de overeenkomst, waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen en naar beste kunnen de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.

16.3 Behoudens bepalingen van dwingend rechtelijke aard kan Eurofiles BV in verband met de door haar geleverde diensten - een en ander in de ruimste zin des woords - niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, anders dan die het gevolg is van opzet of grove schuld of nalatigheid zijdens Eurofiles BV.

16.4 Alleen die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan opdrachtgever onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor Eurofiles BV rechtens aansprakelijk kan worden gehouden.

16.5 De aansprakelijkheid voor Eurofiles BV wordt beperkt tot ten hoogste 50% van het netto factuurbedrag dat in rekening is gebracht voor de geleverde diensten, waarmee de schade verband houdt.

16.6 Voor vergoeding komt in aanmerking alleen die schade die binnen 12 maanden na de geleverde dienst wordt ontdekt en die voorts binnen 14 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan Eurofiles BV is gemeld, zulks op straffe van verval van het recht op schadevergoeding.

16.7 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt door opdrachtgever aan Eurofiles BV alle gewenste medewerking verleend bij haar onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd.

16.8 Rechtsvorderingen ter zake van schade vervallen binnen 12 maanden na ontdekking van de schade, voor zover voornoemde schade is ontdekt binnen de in lid 7 van onderhavige artikel gestelde termijn en binnen 14 kalenderdagen schriftelijk aan Eurofiles BV is gemeld.

16.9 Indien en voorzover de bepaling van aansprakelijkheid in een gegeven geval onredelijk bezwarend of onaanvaardbaar wordt geoordeeld, geldt een beperking die alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen nog aanvaardbaar is.

Artikel 17 - Vrijwaringen

17.1 De opdrachtgever vrijwaart Eurofiles BV voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

17.2 Indien opdrachtgever aan Eurofiles BV informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 - Risico-overgang

18.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 19 - Overmacht

19.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

19.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Eurofiles BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Eurofiles BV niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Eurofiles BV worden daaronder begrepen.

19.3 Eurofiles BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Eurofiles BV zijn verplichtingen had moeten nakomen.

19.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

19.5 Voor zoveel Eurofiles BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Eurofiles BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 - Vertrouwelijkheid

20.1 Eurofiles BV zal ten aanzien van de aan haar bij de uitvoering van de opdracht bekend geworden informatie en gegevens betreffende (de organisatie van) opdrachtgever, die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs van Eurofiles BV kan worden gevraagd.

20.2 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

20.3 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Eurofiles BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Eurofiles BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Eurofiles BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

20.4 Opdrachtgever zal zonder toestemming van Eurofiles BV aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Eurofiles BV, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

Artikel 21 - Werving en Selectie

21.1 Opdrachtgever zal geen werknemers van Eurofiles BV aantrekken om bij hem, al dan niet tijdelijk, in dienst te treden, dan wel voor cliënt als zelfstandige in de vorm van een rechtspersoon, vergelijkbare diensten te verrichten als Eurofiles BV, tenzij met Eurofiles BV overeenstemming is bereikt over aan laatstgenoemde te betalen vergoeding, gelijk aan zes maanden brutosalaris. Bedoelde vergoeding zal verschuldigd zijn op grond van onder meer door Eurofiles BV gemaakte wervings-, selectie- en opleidingskosten ter zake van de betreffende werknemer.

Artikel 22 - Toepasselijk-recht

22.1 Op elke overeenkomst tussen Eurofiles BV en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.